García-Redondo, V., Bárbara, I. and Díaz-Tapia, P. (2019) “Biodiversity of epiphytic macroalgae (Chlorophyta, Ochrophyta, and Rhodophyta) on leaves of Zostera marina in the northwestern Iberian Peninsula”, Anales del Jardín Botánico de Madrid, 76(1), p. e078. doi: 10.3989/ajbm.2502.