(1)
García-Redondo, V.; Bárbara, I.; Díaz-Tapia, P. Biodiversity of Epiphytic Macroalgae (Chlorophyta, Ochrophyta, and Rhodophyta) on Leaves of Zostera Marina in the Northwestern Iberian Peninsula. An. Jard. Bot. Madr. 2019, 76, e078.